Kto jest członkiem spółdzielni? Jak się nim stać?

 
Na te pytania odpowiada sobie za pewne wielu z Was. Czy warto? Owszem! Czy członkostwo w spółdzielni niesie za sobą jakieś korzyści? Oczywiście, że tak, a przynajmniej- POWINNO! 
 
Odpowiedź na pytanie, kto może być członkiem spółdzielni mieszkaniowej wskazują przede wszystkim przepisy art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 
 
Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - członkowie spółdzielni mieszkaniowej to przede wszystkim osoby fizyczne, przy czym mogą to być obecnie także osoby niemające zdolności do czynności prawnych lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Do tych ostatnich zaliczają się przede wszystkim małoletni. 
 
Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. 
 
Członkostwo w spółdzielni nabywa się:
a) z mocy prawa (osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, osoba będąca założycielem spółdzielni),
 
b) na wniosek – dla osób, które posiadają odrębność własność lokalu (kupując lokal w zasobach spółdzielni , muszą same zadbać o zagwarantowanie im praw jako spółdzielców). 
 
Statut Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej , w paragrafie 8, wskazuje, że aby dołączyć w poczet członków spółdzielni, należy złożyć, w formie pisemnej, podpisaną deklarację, która powinna zawierać:
a) imię i nazwisko, a w przypadku osób prawnych nazwę,
b) PESEL osoby fizycznej, NIP osoby prawnej,
c) adres lokalu oraz stwierdzenie, jaki lokal: mieszkalny czy użytkowy,
d) miejsce zamieszkania, a w odniesieniu do osób prawnych siedzibę,
e) adres korespondencyjny,
f) dane kontaktowe: nr telefonu, email. 
 
Ważne: władze spółdzielni nie mogą wykreślić czy wykluczyć mieszkańca z grona spółdzielców. 
 
Po zmianach w Prawie spółdzielczym pozycja spółdzielców w stosunku do władz miała być silniejsza. Statut Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wymienia szereg praw , które przysługują Członkom. Czy są one przestrzegane? To pytanie pozostawiam każdemu do własnej odpowiedzi… 
Źródła: 
  1. https://prawoanieruchomosci.pl/blog/kto-mo%C5%BCe-by%C4%87-cz%C5%82onkiem-sp%C3%B3%C5%82dzielni-mieszkaniowej
  2. Statut Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Roksana Wachowicz
Copyright ©2023 Pruszkowskie Stowarzyszenie Mieszkańców - Jesteśmy u siebie, All Rights Reserved.